Àdábánìjà

PronunciationMeaning of Àdábánìjà

You don't know how brave you are until you're confronted by conflict.Morphology

àdábá-ni-ìjàGloss

àdábá - confrontation
ni - is
ìjà - conflict, fighting, war


Geolocation

Common in:
GENERAL