Ṣàdáre

PronunciationMeaning of Ṣàdáre

Orìṣà gave blessing. Òrìṣà vindicated me.Morphology

(òrì)ṣà-dá-àreGloss

òrìṣà - the god(s)
dá - proclaim, create
àre - goodness, blessings


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Dáre, Òṣàdáre, Shàdáre