Ṣàngóbuyì

PronunciationMeaning of Ṣàngóbuyì

Ṣàngó is prestigious.Extended Meaning

See also: SàngówuyìMorphology

ṣàngó-bu-iyìGloss

Ṣàngó - Ṣàngó, the god of thunder
bù - gather
iyì - honour, prestige


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also