Ṣàngódèyí

PronunciationMeaning of Ṣàngódèyí

Ṣàngó became this (one).Extended MeaningMorphology

ṣàngó-di-èyíGloss

ṣàngó - the Yorùbá god of thunder
dì - become
èyí - this (one)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also