Ṣàngósànyà

PronunciationMeaning of Ṣàngósànyà

Ṣàngó repaid my suffering.Extended MeaningMorphology

ṣàngó-san-ìyaGloss

Ṣàngó - the Yorùbá god of thunder
san - pay
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IBADANFamous PersonsMedia LinksVariants

SànyàSee also