Ṣàngówánwá

PronunciationMeaning of Ṣàngówánwá

Ṣàngó sought me here.Extended MeaningMorphology

ṣàngó-wá-n-wáGloss

Ṣàngó - the Yorùbá god of thunder
wá...wá - seek to this place
n - me (mi)


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also