Ṣàngówùnmí

PronunciationMeaning of Ṣàngówùnmí

Ṣàngó is attractive to me.Extended MeaningMorphology

ṣàngó-wùn-míGloss

ṣàngó - Ṣàngo, the Yorùbá god of thunder
wùn - attract
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ṣàngówùmí, Wùnmí, WùmíSee also