Ṣógbàmímú

PronunciationMeaning of Ṣógbàmímú

The gods held me firm.Extended MeaningMorphology

oṣó-gbà-mí-múGloss

oṣó - sorcerers, the elders, the god of fertility
gbà - receive
mí - me
mú - hold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Shọlá Shógbàmímú, British AcademicMedia Links

https://en.wikipedia.org/wiki/Shola_Mos-ShogbamimuVariants

ShógbàmímúSee also