Ṣógbàmímú

PronunciationMeaning of Ṣógbàmímú

The gods held me firm.Morphology

oṣó-gbà-mí-múGloss

oṣó - sorcerers, the elders, the god of fertility
gbà - receive
mí - me
mú - hold


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

  • Shọlá Shógbàmímú

  • British AcademicMedia LinksVariants

Shógbàmímú