Ṣókọ̀yà

PronunciationMeaning of Ṣókọ̀yà

The sorcerer rejected suffering (for me).Extended Meaning

See also: Olúkọ̀yà, Adékọ̀yàMorphology

(o)ṣó-kọ-ìyàGloss

oṣó - sorcerer
kọ̀ - reject
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Kọ̀yàSee also