Ṣólànà

PronunciationMeaning of Ṣólànà

The sorcerer opened the path.Extended MeaningMorphology

oṣó-la-ọ̀nàGloss

oṣó - sorcerer
là - open
ọ̀nà - path, road


Geolocation

Common in:
OGUNFamous Persons

Dúpẹ́ Ṣólànà (famous gospel musician)Media LinksVariantsSee also