Ṣótìmẹ́yìn

PronunciationMeaning of Ṣótìmẹ́yìn

The sorcerer backs me. The sorcerer supports me.Extended Meaning

Short form of Oṣótìmẹ́yìn.Morphology

oṣó-tì-mí-lẹ́yìnGloss

oṣọ́ - sorcerer, òrìṣà oko
tì...lẹ́yìn - support, back
mi - me
-


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Osótìmẹ́hìn, Oṣótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́hìn, Oshótìmẹ́yìn, Sótìmẹ́hìn, Sótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́hìn, Shótìmẹ́yìn.See also