Ẹníkúèmẹ̀yìn

PronunciationMeaning of Ẹníkúèmẹ̀yìn

The one who is dead doesn't know tomorrow.Extended MeaningMorphology

ẹni-kú-è-mọ̀-ẹ̀yìnGloss

ẹni - person, individual
kú - die
- does not (kò)
mọ - know
ẹ̀yìn - future, tomorrow


Geolocation

Common in:
ONDOFamous PersonsMedia LinksVariants

Ẹníkúòmẹ̀yìn, Ẹníkúòmẹ̀hìnSee also