Ọ̀ṣúndárà

PronunciationMeaning of Ọ̀ṣúndárà

Ọ̀ṣúndárà: Ọ̀sun has created wonder. Ọ̀ṣundára: Ọ̀ṣun is good.Extended MeaningMorphology

ọ̀ṣun-dá-àràGloss

ọ̀ṣùn - the goddess Ọ̀ṣun
- create
àrà - wonder
dára - be good


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Dárà, DáraSee also