Ọ̀ṣúnṣàmì

PronunciationMeaning of Ọ̀ṣúnṣàmì

Osun makes a mark or gives a sign (with/on this child).Extended Meaning

See: Ọ̀ṣọ́sàmìMorphology

ọ̀ṣun-ṣe-ààmìGloss

ọ̀ṣun - the goddess Ọ̀ṣun
ṣe - make, create
ààmì - mark, sign


Geolocation

Common in:
GENERALFamous Persons

Steve Ọ̀súnsàmì (Journalist with ABC news), Ọba Aládékẹn of Òkè-Àkó Ìjẹ̀bú-Òde HRM J.B. Ọ̀ṣúnsàmìMedia LinksVariantsSee also