Ọ̀ṣúnfowórà

PronunciationMeaning of Ọ̀ṣúnfowórà

What the goddess Ọ̀ṣun bought with money.Extended Meaning

See also: AdéfowóràMorphology

ọ̀ṣún-fi-owó-ràGloss

ọ̀ṣun - the goddess Ọ̀ṣun
fi - use
owó - money
rà - buy


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

FowóràSee also