Ọ̀nàọlámipọ̀

PronunciationMeaning of Ọ̀nàọlámipọ̀

The ways of my wealth are many.Extended MeaningMorphology

ọ̀nà-ọlá-mi-pọ̀Gloss

ọ̀nà - road, way, path
ọlá - wealth
mi - my
pọ̀ - plenty, many


Geolocation

Common in:Famous PersonsMedia LinksVariantsSee also