Ọ̀nàlà

PronunciationMeaning of Ọ̀nàlà

Way has been made.Extended MeaningMorphology

ọnà-làGloss

ọ̀nà - way, path
là - open


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also