Ọ̀súngbémí

PronunciationMeaning of Ọ̀súngbémí

HOMOGRAPH 1. Ọ̀ṣun carries me (Ọ̀ṣungbémi) 2. Ọ̀ṣun supports me (Ọ̀ṣungbèmí)Morphology

ọ̀-sun-gbé-mi, ọ̀-sun-gbè-miGloss

ọ̀ṣun - the goddess Ọ̀ṣun
gbé - carry
gbè - support
mi - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTA