Ọ̀súndínà

PronunciationMeaning of Ọ̀súndínà

Ọ̀sun blocked the way.Extended MeaningMorphology

ọ̀sun-dí-ọ̀nàGloss

ọ̀sun - Ọ̀sun goddess
dí - block
ọ̀nà - road, lane, way, path


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also