Ọṣìkọ̀yà

PronunciationMeaning of Ọṣìkọ̀yà

The king (who) defends his subjects from suffering.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-kọ-ìyàGloss

ọṣìn - king, regent
kọ̀ - reject
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

Kọ̀yà, Ọṣìnkọ̀yàSee also