Ọbádáfídií

PronunciationMeaning of Ọbádáfídií

King David.Extended MeaningMorphology

ọba-dáfídìGloss

ọba - king
dáfídì - David


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also