Ọbákọ̀yà

PronunciationMeaning of Ọbákọ̀yà

The king rejected suffering. Ọbalúayé rejected suffering.Extended Meaning

See also: Adékọ̀yàMorphology

ọba-kọ̀-ìyàGloss

ọba - king
kọ̀ - reject
ìyà - suffering


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Kọ̀yà