Ọbámuyìdé

PronunciationMeaning of Ọbámuyìdé

1. The king brought this. 2. The king that brought value/honour.Morphology

ọba-mú-èyí-dé, ọba-mú-iyì-déGloss

ọba - king
mú - select, bring
èyí - this (one)
dé - arrive, return
-
ọba - king
mú - bring, select
iyì - value, honour
dé - arrive, return


Geolocation

Common in:
OTHERSVariants

Múyìdé