Ọlọ́gbọ́nyọ

PronunciationMeaning of Ọlọ́gbọ́nyọ

HOMOGRAPH The wise one arrives: Ọlọ́gbọnyọ The wise one rejoices: Ọlọ́gbọ́nyọ̀Morphology

oni-ọgbọ́n-yọGloss

oní - the owner of
ọgbọ́n - wisdom
yọ - emerge
yọ̀ - rejoice


Geolocation

Common in:
ABEOKUTA