Ọlọ́runíshọlá

PronunciationMeaning of Ọlọ́runíshọlá

It is God who gives grace.Morphology

ọlọ́run-ní-ń-ṣe-ọláGloss

ọlọ́run - God
ní - is
- [continuous participle]
ṣe - to do, to make, to create
ọlá - grace, nobility, wealth


Geolocation

Common in:
GENERAL
IFEVariants

Ọlọ́runísọlá