Ọlọ́runsholá

PronunciationMeaning of Ọlọ́runsholá

God creates wealth. God provides grace. Glory comes from God.Morphology

olú-ọ̀run-ṣe-ọláGloss

olọ́run - lord, God
ṣe - to make
ọlá - wealth, favour, glory
-


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Ọlọ́runísọlá, Ọlọ́runṣolá, Ṣọlá, Shọlá