Ọlájùwọ̀n

PronunciationMeaning of Ọlájùwọ̀n

Wealth is bigger than them (the enemies).Morphology

ọlá-jù-wọ́nGloss

ọlá - wealth
ju - bigger than
wọ́n - them


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous Persons

  • Hakeem Ọlájùwọ̀n

  • Nigerian-American basketballer.Media LinksVariants

Jùwọ́n