Ọláolúwaṣíjibòmi

PronunciationMeaning of Ọláolúwaṣíjibòmi

God's favour coveres me.Extended MeaningMorphology

ọlá-olúwa-ṣí-ìji-bò-míGloss

ọlá - benefit, favour, fortune, honour
olúwa - lord, God
ṣí - open
ìji - shadow, shade
bò - cover
mí - me


Geolocation

Common in:
ABEOKUTA
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

Bòmí, Ṣíjibòmí, ṢíjiSee also