Ọlárọ̀mọ́lá

PronunciationMeaning of Ọlárọ̀mọ́lá

Wealth/success is added to wealth/success. e.g. Abundance of wealth.Extended Meaning

See also: Adérọ̀mọ́lá, Olúrọ̀mọ́lá, Oyèrọ̀mọ́lá, etcMorphology

ọlá-rọ̀-mọ́-ọláGloss

ọlá - wealth/success
rọ̀ mọ́ - hold onto
ọlá - wealth/success


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Rọ̀mọ́lá