Ọmórìnádé

PronunciationMeaning of Ọmórìnádé

The child walks into royalty.Extended MeaningMorphology

ọmọ-rìn-sí-adéGloss

ọmọ - child
rìn - walk
sí - into
adé - crown, royalty


Geolocation

Common in:
IBADAN
IFE
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́rìnsádé, Rìnádé, RìnsádéSee also