Ọmọ́bóyèwá

PronunciationMeaning of Ọmọ́bóyèwá

The child came with honour.Morphology

ọmọ-bá-oyè-wáGloss

ọmọ - child
bá - together with
oyè - title, honour, chieftaincy
wá - come, arrive, return


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Bóyè