Ọmọ́fọlárìnwá

PronunciationMeaning of Ọmọ́fọlárìnwá

The child walks in with nobility.Morphology

ọmọ-fi-ọlá-rìn-wáGloss

ọmọ - child
fi - use
ọlá - wealth, nobility
rìn...wá - return on foot
-


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Fọlárìn, Fọlárìnwá