Ọmọ́sànyà

PronunciationMeaning of Ọmọ́sànyà

The child paid back sufferings.Extended Meaning

See also: Adésànyà, Olúsànyà, etcMorphology

ọmọ-san-ìyàGloss

ọmọ - child
san - pay
ìyà - suffering, pain


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

SànyàSee also