Ọmọ́wùnmí

PronunciationMeaning of Ọmọ́wùnmí

I'm desirous of a child.Extended MeaningMorphology

ọmọ-wù-míGloss

ọmọ - child
wù - desire
mi - me


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọmọ́wùmí, Wùnmí, Wùmí, Ọmáwùmí, Mọ́remíSee also