Ọmọòṣeépààrọ̀

PronunciationMeaning of Ọmọòṣeépààrọ̀

Children can't be replaced.Extended MeaningMorphology

ọmọ-kò-ṣeé-pààrọ̀Gloss

ọmọ - child
kọ̀ - cannot
ṣeé - do
pààrọ̀ - replace


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also