Ọmobọ́lá

PronunciationMeaning of Ọmobọ́lá

The baby met riches (in the family).Morphology

ọmọ-bá-ọláGloss

ọmọ - child
bá - meet
ọlá - success, wealth, nobility, notability


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Bọ́lá, Mọ́bọ́lá