Ọnàbọ̀wàlé

PronunciationMeaning of Ọnàbọ̀wàlé

Artistry/Beauty has returned home.Extended Meaning

See also: Adébọ̀wálé, Oyèbọ̀wáléMorphology

ọnà-bọ̀-wá-iléGloss

ọnà - artistry, craft, beauty
bọ̀ - return
wá - come
ilé - house, home


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

BòwáléSee also