Ọnàbámiró

PronunciationMeaning of Ọnàbámiró

Ornaments have stood with me.Extended MeaningMorphology

ọnà-bá-mi-róGloss

ọnà - artistry
bá - together with
mi - me
ró - wait, stand (short for dúró)


Geolocation

Common in:
IJEBUFamous Persons

Sànyà Ọnàbámiró, Nigerian writer and newspaper columnist.Media LinksVariants

BámiróSee also