Ọnàfẹ̀sọ̀

PronunciationMeaning of Ọnàfẹ̀sọ̀

Artistry, gently, (gave birth to).Extended Meaning

See also: Ọnàfẹ̀sọ̀bíMorphology

ọnà-fi-ẹ̀ṣọ̀-bíGloss

ọnà - artistry, beauty
fi - use
ẹ̀sọ̀ - patience, gentleness
bí - give birth to


Geolocation

Common in:
GENERALVariants

Fẹ̀sọ̀, Fẹ̀sọ̀bí