Ọnàlésì

PronunciationMeaning of Ọnàlésì

Artistry has a response.Extended MeaningMorphology

ọnà-ní-èsìGloss

ọnà - artistry
ní - have, own
èsì - response


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also