Ọnàwùmí

PronunciationMeaning of Ọnàwùmí

I am attracted to artistry.Extended MeaningMorphology

ọnà-wù-míGloss

ọnà - artistry
wù - attract, be attracted to, be attractive to
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Ọnawùnmí, Wùmí, WùnmíSee also