Ọshìníbòsí

PronunciationMeaning of Ọshìníbòsí

Ọṣìn has fame.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-ní-ìbòsíGloss

ọṣìn - king, head
ní - have
ìbòsí - fame, notability


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also