Ọshìnpìtàn

PronunciationMeaning of Ọshìnpìtàn

The Ọshìn tells a story.Extended MeaningMorphology

ọṣìn-pa-ìtànGloss

ọsìn - the king, leader
pa - tell
ìtàn - story, tale


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariants

Pìtàn.See also