Ọsìbàjò

PronunciationMeaning of Ọsìbàjò

The (head of the) Ọṣìn divinity has returned from a journey.Extended Meaning

See: ỌṣìnbàjòMorphology

ọṣì(n)-bọ̀-àjòGloss

ọṣìn - (head of) the Ọsìn divinity, king
bọ̀ - return
àjò - journey, trip


Geolocation

Common in:
OGUN
IJEBUFamous PersonsMedia LinksVariants

ỌṣìnbàjòSee also