Ọsìlàjà

PronunciationMeaning of Ọsìlàjà

The (head of the) Ọṣìn divinity has brought peace.Morphology

ọṣìn-la-ìjàGloss

Ọṣìn - King, head, leader
là - settle
ìjà - fighting, quarrel


Geolocation

Common in:
IJEBUVariants

Làjà