Ọsìníbòsí

PronunciationMeaning of Ọsìníbòsí

Ọṣìn has fame.Extended Meaning

See: Akínníbọ̀súnMorphology

ọṣìn-ní-ìbòsíGloss

ọṣìn - king, head
ní - have
ìbòsí - fame, reputation


Geolocation

Common in:
OGUNFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also