Àgbàòsí

PronunciationMeaning of Àgbàòsí

There are no elders.Extended MeaningMorphology

àgbà-kò-síGloss

àgbà - elders
kò - do not
sí - exist


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariantsSee also