Ànútọ̀míwá

PronunciationMeaning of Ànútọ̀míwá

Mercy looked for me. Mercy found me.Extended MeaningMorphology

àánú-tọ̀-mí-wáGloss

àánú - mercy
tọ̀...wá - seek, come to
mí - me


Geolocation

Common in:
GENERALFamous PersonsMedia LinksVariants

Àánú, Tọ̀míwáSee also