Àyàntáyọ̀

PronunciationMeaning of Àyàntáyọ̀

The drummer is worth joy.Extended MeaningMorphology

àyàn-tó-ayọ̀Gloss

àyàn - drummer
tó - enough for, sufficient for
ayọ̀ - joy, happiness


Geolocation

Common in:
OTHERSFamous PersonsMedia LinksVariants

Táyọ̀See also