Adégbuyì

PronunciationMeaning of Adégbuyì

1. The crown receives honour. 2. One who arrives to receive honour.Morphology

adé-gba-uyì, a-dé-gba-uyìGloss

adé - crown
gbà - receive, take, collect
uyì - honour, glory (iyì)
-
a - someone
dé - arrive
gbà - receive
uyì - honour


Geolocation

Common in:
ONDOVariants

Adégbayì